Estructura orgánica

ASEMBLEA XERAL

A  Asemblea Xeral é o máximo órgano da Asociación e está integrada por todos os Socios.

XUNTA DIRECTIVA

A Xunta Directiva é o órgano de xestión e representación da Asociación e a ela corresponden as funcións de dirección, supervisión e control, por si ou por medio de delegacións, de todo o que implique a perfecta marcha da Asociación e a consecución do seu obxectivo e fins.

Os cargos de representantes legais son puramente gratuítos e de liberalidade, non percibindo ningún tipo de honorarios nin retribución.

A Xunta Directiva de ASPADEZA está formada polos seguintes membros:

María Taboada García

Presidenta. Leva na xunta directiva dende o ano 2004 e como presidenta dende novembro de 2012

José Antonio Villamayor Vilariño

Vicepresidente 1º e membro da xunta directiva dende o ano 2004

Isabel Pita López

Vicepresidenta 2ª e membro da xunta directiva dende o ano

Mª Luz Rodríguez Ferreiro

Secretaria e membro da xunta directiva dende o ano 2011

Concepción Iglesias Carbajo

Vicesecretaria e membro da xunta directiva dende o ano 2010

Milagros Pereira Rozas

Tesoureira e membro da xunta directiva dende o ano 2012

Sebastián Basalo Yáñez

Vocal. Socio fundador e vicepresidente dende o ano 2000 ata o 2009. Volveuse incorporar á xunta directiva como vocal no ano 2012

Milagros Rielo Fernández

Vocal. Socia fundadora  e membro da xunta directiva dende o ano 2000 ata o 2004. Volvéuse incorporar á  mesma no ano 2009

Mª Consuelo Pereira Montero

Vocal e membro da xunta directiva dende o ano 2012

Dora Méndez Montoto

Vocal e membro da xunta directiva dende o ano 2016

José Luís Montoto Quinteiro

Vocal e membro da xunta directiva dende o ano 2016

José García García

Vocal e membro da xunta directiva dende o ano 2016. É a primeira persoa con discapacidade intelectual que forma parte da xunta directiva.