Normativa aplicable

  • Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.
  • Decreto 291/1995, do 3 de novembro, polo que se desenvolve a Lei 4/1993, do 14 de abril, de servizos sociais, no relativo ós rexistros de entidades prestadoras de servizos sociais.
  • Decreto 143/2007, do 12 de xullo, polo que se regula o réxime de autorización e acreditación dos programas e dos centros de servizos sociais.
  • Orde do 18 de agosto de 2000, pola que se aproba o Estatuto básico dos centros de servizos sociais da Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Resolución 20/09/2012, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica o XIV Convenio colectivo xeral de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade.
  • Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo.
  • Orde do 16 de abril de 2014, pola que se regulan as condicións dos ingresos e traslados nos servizos prestados en centros propios ou concertados, no ámbito de atención á dependencia e da promoción da autonomía persoal.